قانونی برای شهرهای زیبا

در ماده 30قانون طرح جامع در قانون برنامه چهارم توسعه آمده: دولت موظف است به منظور هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا استحکام بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی در شهرها و روستاها، اقداماتی را در بخش‌های عمران شهری و روستایی و مسکن به عمل آورد.

براساس یکی از مفاد این قانون هویت‌بخشی به سیمای شهرها در برنامه چهارم توسعه راهکارهایی به این شرح دارد:

هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارایه خدمات شهری از طریق:

-1 تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه چهارم‌

-2 مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی- حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمان‌های عمومی و دولتی تا پایان برنامه چهارم.

-3 بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی تا میزان هفتاد و پنج درصد(75%) نسبت به کل سفرهای درون شهری.

-4 ارتقای شاخص‌های جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری به ترتیب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد ((40%

-5 احیای بافت‌های فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای در شهرهای کشور با رویکرد توانمندسازی ساکنین این بافت‌ها

طبیعی است که تحقق اهداف چنین قوانینی میسر نخواهد شد مگر با برنامه‌ریزی، آسیب‌شناسی کارشناسانه، هماهنگی بین نهادهای مسوول مرتبط و البته فرهنگ‌سازی در این‌باره!

/ 0 نظر / 31 بازدید