برنامه ریزی شهری یا سیاست اجتماعی

برنامه ریزی شهری، به عنوان یک علم و یک فن، به دنبال ترسیم آینده ای مطلوب و بسامان برای زیست اجتماعی افراد در محیط کالبدی شهر است. از این منظر برنامه ریزی همواره به عنوان سیاستی اجتماعی تلقی شده است. البته بهتر آن است که گفته شود برنامه ریزی شهری در خدمت سیاست ها و اهداف اجتماعی شهروندان قرار دارد.
    
    ما به عنوان شهروندان یک شهر، به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با برنامه ریزی آشنا هستیم. یعنی حداقل در بخشی از زندگی روزمره خود، با سیاست ها، طرح ها و برنامه های برنامه ریزان، مواجه شده ایم. این امر چه در سطح خرد و چه در سطح کلان، به خوبی مشهود است. به عنوان مثال برنامه ای که شهرداری برای پاک و زیباسازی شهر و محل زندگی ما مورد اجرا قرار می دهد، برنامه ای که راهنمایی و رانندگی برای کاهش بار ترافیکی شریان های اصلی شهر در دستور کار خود قرار داده است و... 

/ 0 نظر / 29 بازدید