پیش شهرسازان ترقی گرا

شارل فوریه ، اتین کابه ، ریچاردسون ، آوئن ، ژول ورن ، کونسیدران ، پرودون ، هربرت و گودن جز پیش شهرسازان ترقی گرا محسوب می شوند.

 

ویژگی های تفکر این گروه عبارتند از :
1- توجه به فرد به عنوان انسانی ایدئولوژیک که قابل جایگزین شدن هست
2- تأکید زیاد بر بهداشت
3- طبقه بندی شهر بر اساس عملکردها
4- اعتقاد به هندسه اقلیدسی و کاربرد شکل هندسی و درنتیجه رسیدن به نظم شطرنجی
5- قاطعیت در جزئیات
6- استفاده از نمونه سازی
7- استاندارد سازی مسکن و صنعتی کردن تولید مسکن
8- مطرح کردن شهر غیر متراکم
9- تعریف نشدن شهر در یک محدوده خاص و ادامه شهر تا بی نهایت
10- اعتقاد به نوعی جبرگرایی و اقتدار سیاسی
11- شهر به عنوان ابزار تولید و نه یک فرآیند یا مسئله پیچیده
12- بازدهی حداکثر

شارل فوریه : ارائه دهنده الگویی که نقدی بر جامعه معاصر و اقتصاد آن دارد. الگوی نمونه وی فالانستر بوده و عنصر این جامعه فالانستری کمون است و معتقد است که فالانستر باید با مواد ارزان ساخته شود.

ریچاردسون : یک پزشک انگلیسی که آرمانشهرش به نام هیژیا می باشد. در تصور ناکجاآبادش از ناکجا آباد سر توماس مور الهام گرفت. وی در آرمانشهرش نگاه بیولوژیک صرف به انسان دارد. توجه به بهداشت از پایه ای ترین ستون های بنای این شهر می باشد. وی می گوید : هیژیا شهری با نازلترین شاخص مرگ و میر است.

ژان باتیست گودن : مخترع کوره های چدنی. در سخنانش مفاهیم جهانی شدن وجود دارد. آرمانشهرش به نام فامیلیستر بوده که در آن به تنظیم شرایط اقلیمی و محیطی توجه دارد.

 

منبع:http://engineers.ffh.ir

/ 0 نظر / 95 بازدید