جغرافیای شهری و جغرافیای تاریخی شهر

در هر بررسی جغرافیایی از شهر، جغرافیدان، نیاز مبرمی به شناخت جغرافیای تاریخی شهر دارد تا با تحلیل آن بتواند، ریشه‌های مؤثر در شناخت شهر، مورفولوژی شهر و شکل شهر را دریابد و ضمن شناخت با کیفیت ساخت شهر و زندگی مردم تکامل‌یابی و شکل‌پذیری شهر را در جریان زمان بیابد و آن را با فضای امروزی شهر پیوند دهد، زیرا ساخت امروزی شهر، نتیجه کارکرد نیروهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در دوره‌های گذشته می‌باشد.
   اگر بخواهیم به صورت عمیق و علمی، جغرافیای تاریخی شهرها را مطالعه کنیم لازم است که روی چهار موضوع اساسی به شرح زیر تأکید کنیم:

    I)منشأ شهرنشینی و شهرگرایی: در این بخش تولد، جوانی، میانسالی و سالمندی شهر در طی زمان به همراه علل جمعیت‌پذیری آن مورد توجه قرار می گیرد.
   II)روند زندگی شهری: در این قسمت، شهر در ارتباط با منطقه نفوذ و سایر نواحی به همراه کیفیت زندگی مردم و ساخت شهر مورد بررسی واقع می‌شود. جغرافیدانان به هنگام بررسی این بخش ناگزیرند که از آمارهای دو قرن اخیر، سفرنامه‌ها، خاطرات، بایگانی ادارت و شهرداریها و بالاخره از همه اسناد و مدارک دولتی و شخصی استفاده کنند تا بتوانند شهر را در ارتباط با شرایط سیاسی و اقتصادی زمان با تحلیل جغرافیایی بسنجند و در نهایت این نتایج را در جهت مطلوبیت بخشیدن به زندگی مردم شهر به کار گیرند.
   III)ساخت داخلی شهر: در این بخش، بیشتر روی شکل فیزیکی شهر تأکید می‌شود که بازتابی از شرایط سیاسی و اقتصادی دوره‌های مختلف می‌باشد.
   IV)کاربری زمین و جدایی‌گزینی اکولوژیک: در این قسمت از جغرافیای تاریخی شهر کیفیت تقسیم شهر به محلات مختلف بر اساس پایگاه‌های مذهبی، قومی، اجتماعی و اقتصادی و بالاخره عوامل مؤثر در کاربری زمین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

/ 0 نظر / 33 بازدید